martes, 15 de septiembre de 2009

229-Piratas y Sirenas...Caticrónica para el programa homónimo de Sandra Llabrés en IB3


En Catalán (con la corrección de S.C0vas Adrover)/Castellano

Pirates i Sirenes! / ¡Piratas y Sirenas!

Pirates i Sirenes! Quin títol més just per a un espai a la nit de les Illes Balears! Per somniar i esser feliços escoltant la veu joiosa de tots els qui abordàrem la nau de na Sandra que fa un poc més de dos anys hem va cridar amb la seva veu de sirena , també a IB3 i hem va comunicar màgicament amb tota la meva família perduda per més de quaranta anys…!

¡Piratas y Sirenas! ¡Qué título más justo para un espacio en la noche de las Islas Baleares! Para soñar y ser felices escuchando la voz gozosa de todos los que abordaremos la nave de Sandra que hace un poco más de dos años me llamó con su voz de sirena, también por IB3, comunicándome mágicamente con mi familia perdida por más de cuarenta años!


No ni ha un altre títol més precís que aquest perquè, no sé si ho sabeu, però en Plató ja posava les sirenes com a custòdia de “Les Illes Afortunades”, unes illes mitològiques a on la bona gent vivia per a sempre custodiada per totes les deïtats de l'Olimp.

No hay otro título más preciso que éste porque, no sé si lo sabéis, pero ya Platón ponía a las sirenas como custodia de "Las Islas Afortunadas", unas islas mitológicas en las que la buena gente vivía para siempre custodiada por todas las deidades del Olimpo.

I precisament eren les sirenes les encarregades de fer custòdia a les portes d'aquest lloc meravellós.
Vosaltres també viviu a “les illes afortunades”. Les Balears són això: un lloc molt afortunat, un dels més polits del món i, con diu el meu cosí Tià, Mallorca ja és tot un continent per ella mateixa. Aquí a Argentina, som molts els qui somnia’m en les illes vostres (o nostres) i voldríem sentir el càntic de les sirenes no per fondre'ns a l' Atlàntic, sinó per arribar ben custodiats a ca nostra. Ja vos dic que, almanco jo, com a descendent de balears, em sent sempre a cavall entre dues terres aferrada a les meves rels com un ametler plantat a Mallorca però que fa fruits a Amèrica.

Y, precisamente, eran las sirenas las encargadas de custodiar las puertas de este lugar maravilloso. Vosotros también vivís en "las islas afortunadas". Las Baleares son éso: un sitio muy afortunado, uno de los más bellos del mundo, y, como dice mi primo Sebastià, "Mallorca, ya es todo un continente por sí misma". Aquí, en Argentina, somos muchos los que soñamos con vuestras (o nuestras) islas y querríamos sentir el canto de las sirenas, no para hundirnos en el Atlántico sino para llegar bien custodiados a nuestra casa. Porque , desde ya os digo, que , al menos yo, como descendiente de baleares, me siento siempre a caballo entre dos tierras, aferrada a mis raíces como un almendro que, plantado en Mallorca, da frutos en América.

Però ara, amb IB3 i el meu ordinador podré viatjar totes les nits a la nau vostra desitjant que els pirates que pugin siguin, com a mínim, tan garrits com en Johny Deep i que ens trobin a nosaltres, les amigues del programa, tan maques com les mitològiques sirenes d’en Plató, ... és clar que molt més plenes de modernitat.

Pero ahora, con IB3 y mi computadora, podré viajar todas las noches en vuestra nave, deseando que los piratas que suban sean, por lo menos, tan buenos mozos como Johny Deep y que nos encuentren a nosotras, las amigas del programa, tan encantadoras como las mitológicas sirenas de Platón..., claro que mucho más llenas de modernidad.

Au, idò! Els millors desitjos per a tots els pirates i totes les sirenes a IB3 i llarga vida a la nau que avui s'endinsa a la mar!

¡Entonces! ¡Los mejores deseos para todos los piratas y todas las sirenas de IB3 y larga vida a la nave que hoy se interna en el mar...!

Cati Cobas a Bons Aires / Cati Cobas, desde Buenos Aires

No hay comentarios: